ترمیناتور 5 با قسمتهای قبلی این فیلم تفاوت زیادی دارد و فضاهای ان متاثر از فیلم بتمن کریستوفذ نولان خواهد بود به این صورت که لوکیشن ها و فضاسازی کمیک استریپی فیلم هایی چون مرد عنکبوتی یا مرد آهنی را نخواهد داشت.

آلن تیلور که فیلم سیاره میمونها را در کارنامه خود دارد از شیفتگان سینمای نولان است و در نظر دارد تا ترمیناتور را به صورت بتمنی دیگر به تماشاگران خود ارائه کند.

در این فیلم خلاف فیلم های قبلی قهرمان پردازی صرف وجود ندارد و شخصیت های خاکستری زیادی در فیلم اضافه شده اند که فضای سیاه فیلم را شدت می بخشند.

فیلم طبق روال ادامه سازی های امروز هالیوود به گذشته های قبل از قسمت اول می رود و درباره والدین سارا کانر است به طوری که حوادث آن در دهه چهل میلادی خواهد گذشت.


منبع:سینماپرس