در قرون وسطی که هیچ تلفن همراهی وجود نداشت،* اما اگر هم قرار بود وجود داشته باشد حتماً شبیه به تلفن*های همراهی می*شد که «ایوان ماوریوچ» ساخته است!

«ایوان ماورویچ» هنرمند کروات تلفن*های همراه معمولی را با تغییر بدنه تبدیل به تلفن*های همراه قرون وسطایی و یا شاید فضایی! کرده است که البته همچنان قابلیت استفاده دارند، *تصور کنید با یکی از این تلفن*ها در خیابان قدم زنان و مشغول صحبت باشید، نگاه مردم به شما چگونه خواهد بود!!!؟