بیش از ۳۰۰ سال از محاکمه و سوزاندن جادوگران و ساحره ها میگذرد و کسانی از آن ساها توانستند زنده بمانند و فرار کنند اما این روز ها در شُرُف انقراضند. مرموزی این قضیه از جاهایی آغاز شده و دختران جوان رای آموزش آنچه از نیاکان خود دارند به مدرسه ای در نیو ارلئانز فرستده خواهند شد. اما در میان اینها کسانی هستن با پیشینه های عجیبشان! زوئی که یک راز پیچیده را در وجودش پنهان کرده…فیونا که یکی از بزرگان است به شهر بازگشته…و خیلی های دیگر در آنجا حضور دارند تا از ساحره ها محافظت کنند و هر کسی در سر راه آنا هستند را به جهنم واصل کنند!
منبع : سریال خارجی