الساندرو دیدی،وقتی مداد به دست می*گیرد آثاری خلق می*کند که مرز بین واقعیت و خیال را از بین می*برد. او از تکنیک*هایی استفاده می*کند که چشم انسان نقاشی*هایش را به صورت سه بعدی و اشیای واقعی در زندگی می*بیند.

با یک مداد و کاغذ الساندرو دیدی آثاری خلق می*کند که چشم انسان را فریب می*دهد و باعث می*شود همه باور کنند که نقاشی*ها او دارای بعد هستند. این نقاش می*گوید: من از خطای چشم انسان با استفاده از سایه*ها و تکنیک*های دیگر استفاده می*کنم تا به نظر برسد که نقاشی*هایم سه بعدی هستند. استفاده از برخی وسایل واقعی هم مانند یک حلقه یا حتی مداد نقاشی به این حس سه بعدی بودن کمک می*کند.