با پیشرفت علم اسمان hd هم ساخته شد

البته ما اینجا فول hd داریما اینا عقبن


3b7d3o9hr9884ujdsmw7-png

اخه من نمیدونم این ایرانی با خودشون چی فک کردن که بیان پچ بزنن بعدشم اینکه اسمون hd باشه