شکیرا که چند ماهی است مادر شده است, به همراه پسرش در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد. میلان پسر 3 ماهه شکیرا و پیکه در این برنامه شیطنت های زیادی انجام داد که در طول گزارش باعث خنده مادرش میشد.