خانم ژاکلین مورالس ۲۲ ساله با ۱۷۵ سانتی متر قد به عنوان زیباترین دختر دوشیزه مکزیک در سال ۲۰۱۳ انتخاب شد