استفان مایر که نوشتن کتاب گرگ و میش و کامیابی مالی فیلم برگرفته از همین کتاب به آوازه ی جهانی رسید.خود را آماده ی نمایش فیلم تازه ای که به دست او نوشته شده می کند.
مووی مگ : فیلم HOST که کارگردانی آن را آندرو نیکولی بر عهده گرفته ،درباره نژادی بیگانه با نام "روان Suol " است که به درون بدن آدم*ها تاخته و خود را جایگزین مردم می کند.فیلم تازه نیز همانند گرگ و میش دارای دارای چند شخصیت با پیوندهای عاطفی است و با این همه همچنان زمینه بنیادین فیلم علمی تخیلی و فراطبیعی است