این نقاشی های زیبای حیرت انگیز کار Steven Kozar است که با آبرنگ کشیده شده .