شاید در زندگی واقعی بتوان نام مرد عنکبوتی را بر روی آلین رابرت گذاشت. او بخاطر بالا رفتن از ساختمان های بلند جهان در کشور های مختلف با دست خالی مشهور

شده است. در آخرین تلاشش در عرض 28 دقیقه از هتل مشهور هابانا در کوبا بالا رفته است. او تا بحال از 120 آسمان خراش مشهور دنیا در 30 کشور مختلف با دست خالی

و یا وسایل ساده بالا رفته است. این کار او در ابتدا جنبه ماجراجویانه داشته ولی با جلب توجه رسانه ها به او کارش به نوعی تبلیغات بدل شده بطوری که مالکان ساختمان های

مشهور از او برای بالا رفتن از ساختمانشان دعوت میکنند زیرا میدانند این عمل او در رسانه ها بازتاب زیادی خواهد داشت .