آدل خواننده مشهور همیشه سعی کرده رنگهای لباسش ترکیبی از سفید و سیاه باشد.اما این دفعه او با لباس گل گلی اش در یک مراسم رسمی که او را بسیار چاق نشان می داد همه را متعجب کرد.