مهاجرت میلیونها خفاش از مناطق سرد به گرم و بالعکس همه ساله به صورت طبیعی توسط این پرنده پستاندار انجام می شود.