Fawlty Towers


ژانر: کمدي
سازنده: John Cleese و Connie Booth
کشور: انگلستان
زبان: انگليسي
شبکه پخش کننده: BBC
مدت زمان پخش: 30 دقيقه


سريال Fawlty Towers يـک سـريال طنز و کمدي انگليسـي است که توسط John Cleese و Connie Booth سـاخته شده اسـت که هر دو از هنرپيشـگان نقش اول سـريال نيز مي باشـند. اولين قسـمت اين سـريال در تاريخ نوزدهم سـپتامبر 1975 از شـبکه بريتانيايي BBC2 شـروع به پخـش کرد. سـريال در يک هتل خيالي به نام Fawlty Towers مي گذرد که در شهـر Torquay قرار دارد. نکته بسـيار مهم راجع به اين سـريال اين اسـت که در ليسـتي که در سـال 2000 توسط British Film Institute منتشـر شـد، سـريال Fawlty Towers به عنوان بهترين سـريال در کل تاريخ بريتانيا اعلام شـد. سـريال به قدري موفقيت آميز بود که حتي در بازار هاي خارجي به خصوص آمريکا سـريال هاي بسـياري بر اسـاس آن سـاخته شـد که از مهم ترين آن ها مي توان به 3rd Rock from the Sun و Cheers اشـاره کرد. در سـال 2009 مسـتندي به نام Fawlty Towers: Re-Opened منتشـر شـد که در آن چهار هنرپيشـه اصلي سـريال بعد از 30 سـال دور هم جمع شـدند و مصاحبه انجام دادند. در جواب اين که از آن ها خواسـته شـده بود تا دوباره سريال را ادامه بدهند John Cleese اعلام کرد که هرگز همچين کاري نمي کنند چون براي اين کار خيلي خسـته و پيز هسـتند. با اينکه سـريال داراي چهار نقش اصـلي مي باشـد اما داسـتان اکثرا بر روي Basil Fawlty تمرکز دارد که خودش را در جايگاه فرهنگي بالاتري از آنچه که قرار دارد مي بيند ..
سـريال Fawlty Towers شـايد در طول مدت زمان پخشـش چندان آن طور که بايد تعريف و تمجيدي دريافت نکرد اما به محض اتمامش همه منتقدين به زيبايي آن پي بردند و شروع به نقد هاي مثبت کردند. در طي يک نظرسـنجي که در سـال 2004 براي عنوان Britain's Best Sitcom انجام شـد، سـريال Fawlty Towers عنوان پنجم را کسـب کرد. در سـال 2006 شبکه Five انگلسـتان يک نظرسـنجي برگذار کرد تا بهترين هنرپيشـه طنز دوران را معرفي کنند که نفر اول Prunella Scales انتخاب شـد که در اين سـريال در نقش Sybil Fawlty حضـور داشـت. همچنين اين سـريال در مراسـم BAFTA در دو سـال پياپي برنده عنوان Best Situation Comedy شـد. اين برنامه در دو فصل به پخش در آمد که هر فصل داراي 6 قسـمت بود و در نهايـت قسـمت آخر آن در تاريخ بيسـت و پنجم اکتبر 1979 پخش شـد و اين سـريال زيبا به اتمام رسـيد.

بازيگران:
  • John Cleese در نقش Basil Fawlty
  • Andrew Sachs در نقش Manuel
  • Connie Booth در نقش Polly  • Prunella Scales در نقش Sybil Fawlty  • Ballard Berkeley در نقش Major Gowenاين مطلب بصورت اختصاصي براي " انجمن تخصصي رسانه کوچک " به نگارش درآمده و هر گونه کپي برداري از آن تنها با ذکر منبع و درج لينک بلامانع مي باشد.