تصاوير خيره كننده اي از درياچه صورتي رنگي كه يكي از عجايب طبيعي به شمار رفته و در غرب استراليا قرار دارد .