«برد پيت» كه اين روزها به پايان فيلمبرداري «خشم» در شهر «آكسفورد شاير» انگلستان رسيده ، به منظور قدرداني از مردم آرام «آكسفورد شاير» مبلغ يك ميليون پوند به اين شهر كمك كرد.

گفته مي شود ، كمك يك ميليون پوندي «برد پيت» صرف آباداني اين شهر خواهد شد.

«پيت» در پيغامي از همراهي و مهمان نوازي مردم اين شهر در توليد فيلم «خشم» تشكر كرد و بابت مشكلاتي كه براي اين شهر به واسطه فيلمبرداري ايجاد شد ، عذرخواهي كرد.

«پيت» به همراه بازيگراني همچون «شيالبوف» ، «لوگان لرمن» و «مايكل پنا» طي 7 هفته اسكان در اين منطقه ، سكانسهايي از جنگ جهاني دوم را پُر كردند و مردم اين منطقه مجبور به تحمل سكانسهاي جنگ و انفجار بودند.

خشم فيلمي به كارگرداني «ديويد آير» است. پيت در اين فيلم نقش يك سرباز آمريكايي در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم را ايفا مي كند كه به همراه چند سرباز ديگر داخل تانكي به نام «خشم» به مقابله با آلمانها مي رود.

استوديوي سوني به عنوان مجري طرح اين فيلم 14 نوامبر 2014 را براي اكران اين فيلم انتخاب كرده است.منبع:سینماخبر